1. 2017-7-30 22:31

  TI 共享单车智能锁技术分享贴

  1. 16 个回复
  2. 21024 次查看
  1. 2018-2-25 21:12

  上电过程中第一次激活后导致SUV置1,PF启动

  1. 未解答
  2. 1 个回复
  3. 28 次查看
  1. 2018-2-25 14:33

  锂电池充电方案BQ24170+BQ40Z50是否可行

  1. 未解答
  2. 7 个回复
  3. 615 次查看
  1. 2018-2-24 22:37

  BQ24171充电完成后,电池电压周期性跳变

  1. 未解答
  2. 3 个回复
  3. 266 次查看
  1. 2018-2-24 22:11

  BQ24171电池充电电路,SW、ACDRV、CMSRC引脚工作不正常

  1. 未解答
  2. 10 个回复
  3. 327 次查看
  1. 2018-2-24 21:37

  BQ78350掉电后电池容量不能保存吗?

  1. 未解答
  2. 2 个回复
  3. 173 次查看
  1. 2018-2-24 20:57

  BQ34Z100使用问题

  1. 未解答
  2. 5 个回复
  3. 175 次查看
  1. 2018-2-24 11:18

  LM22676MRX-ADJ 5V输入情况下,空载输出波形异常

  1. 未解答
  2. 1 个回复
  3. 20 次查看
  1. 2018-2-24 10:25

  BQ25895电路设计的问题

  1. 未解答
  2. 1 个回复
  3. 44 次查看
  1. 2018-2-23 16:44

  求给2P8S 18650电池充电,推荐芯片?

  1. 已解答
  2. 12 个回复
  3. 783 次查看
鸿运国际网址